dr hab., prof. nadzw. PG Przemysław Banasik

Pracuje w Zakładzie Prawa Gospodarczego Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, sędzia. W latach 2010 – 2013 Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie, a w latach 2013 – 2017 Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Praca habilitacyjna mieściła się w subdyscyplinie zarządzanie publiczne, a dotyczyła zarządzania sądem (monografia habilitacyjna pt. „Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian”, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck). W jego poszukiwaniach naukowych wyróżnić można trzy obszary badawcze: zaangażowanie społeczne sądów, współpraca międzyorganizacyjna w ramach sądownictwa (Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część I Prawo, red.,, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 oraz cz. II Zarządzanie i Ekonomia, red., Wydawnictwo C.H. Beck,, Warszawa 2016, Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości – w kierunku spójnego systemu i budowania wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015)  i przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – perspektywa makro oraz otoczenie instytucjonalno-prawne przedsiębiorczości.

Prowadzi wykłady m. in. z prawa gospodarczego, prawa pracy oraz z zarządzania organizacjami pozarządowymi. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu swojej specjalizacji, m. in. z zakresu prawa pracy, w tym: Jak wygrać z mobbingiem, Scientific Publishing Group, 2004, Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C38/13), Pieniądze i Więź 2(63) 2014, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia [w:] Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i społeczne, Gdańska Szkoła Wyższa 2015, Dyskryminacja a dysproporcje płacowe w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wymiaru sprawiedliwości, Prawo i Więź Nr 4 2014, Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych, Pieniądze i Więź R. 12 2009, Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź Nr 1 2010. Autor wdrożonych w sądach powszechnych dobrych praktyk zarządczo – organizacyjnych pt. Sąd w otoczeniu społecznym, Sąd jako organizacja samoucząca się i Poprawa wizerunku sądu.

Bierze także udział w projektach naukowo – badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce, PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2011 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od ponad 20 lat wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.