Sprawiedliwość wynagradzania

I OPUS I nr 2016/21/B/HS4/02992

Sprawiedliwość wynagradzania jest projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem badania jest:

Wyjaśnienie postrzegania i poczucia sprawiedliwości wynagradzania w trzech kluczowych obszarach wpływających na wysokość uzyskiwanych dochodów, tj. sprawiedliwość systemu zarządzania kapitałem ludzkim (systemu wynagradzania) oraz systemu opodatkowania pracy (systemu podatkowego), a także wpływu komunikacji tych systemów na poczucie sprawiedliwości pracowników.

Projekt ma charakter innowacyjny, interdyscyplinarny oraz międzynarodowy:

  • Łączy w sobie wykorzystanie wielu komplementarnych metod badawczych, takich jak: metoda delficka, badania ankietowe, wywiady pogłębione, analizy dyskursu, badanie orzecznictwa i stosowania prawa przez odpowiednie organy administracji publicznej
  • Badania są prowadzone w Polsce, na Litwie oraz na Węgrzech
  • Członkowie zespołu projektowego reprezentują różne dziedziny nauki i dyscypliny.

 

Sprawiedliwość wynagradzania I OPUS I nr 2016/21/B/HS4/02992

Szanowni Państwo,

W dniach 18-19.10.2018 r. na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się międzynarodowa Konferencja na temat Sprawiedliwości wynagradzania.

Zakres tematyczny konferencji obejmował podsumowanie wyników badań empirycznych przeprowadzonych równolegle w Polsce, na Litwie i na Węgrzech, oraz wyciągniętych na ich podstawie wniosków w zakresie sprawiedliwości wynagradzania z następujących obszarów:

  • zarządzanie,
  • prawo
  • komunikacja.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki. Dzięki temu mieliśmy możliwość przedyskutowania postrzegania przedstawionego problemu z rożnych perspektyw. Analiza i oraz prowadzone dyskusje pozwolą nam w dalszej pracy badawczej zweryfikować i udoskonalić kierunek badań i dalszych studiów.

Celem, jaki przyświecał Organizatorom Konferencji, była wymiana poglądów i idei naukowców z Polski, Litwy i Węgier, reprezentujących różne dyscypliny nauki. Podjęta inicjatywa stanowi inspirację do podejmowania wspólnych projektów badawczych, jak również stworzenia platformy do wymiany poglądów i budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. 

Konferencja stała się dobrą okazją do owocnej wymiany poglądów i spostrzeżeń wokół tej tematyki. Była ona także ważnym impulsem dla pogłębienia współpracy międzyuczelnianej, a zwłaszcza zagranicznej. Z uwagi na zainteresowanie tematyką sprawiedliwości wynagradzania, Organizatorzy Konferencji podjęli decyzję o kontynuowaniu dyskusji w ramach Seminarium Naukowego, które odbędzie się 30 września 2019 r. w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy

               

Do rozpoczęcia seminarium naukowego pozostało:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Agenda seminarium

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 128 Bud. C (antresola)

02-554 Warszawa

email: kontakt@sprawiedliwewynagradzanie.pl

Szkoła Główna Handlowa

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii

Uniwersytet Warszawski

ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa (Sala Kolumnowa)

email: kontakt@sprawiedliwewynagradzanie.pl

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski